Czym jest adaptacja

adaptacjeZakupiony projekt gotowy nie jest projektem budowlanym w myśl przepisów prawa. Staje się nim dopiero po wykonaniu adaptacji do działki. Polega ona na przystosowaniu elementów projektu do warunków panujących na danym terenie, w tym m.in. przystosowanie konstrukcji do lokalnych obciążeń wywołanych działaniem śniegu i wiatru, sprawdzeniem i dostosowaniem wielkości fundamentów budynku do warunków geotechnicznych oraz poziomu ich posadowienia w zależności od głębokości przemarzania oraz głębokości zalegania wody gruntowej. Projektant wykonuje również projekt zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych, na którym zaznacza usytuowanie budynku, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, miejsce zjazdu na działkę z drogi, przewidywaną trasę przyłączy oraz inne elementy wymagane prawem lub przepisami szczególnymi. Na życzenie inwestora zostają naniesione również zmiany w projekcie, a bryła budynku zostaje dostosowana do przepisów prawa miejscowego – Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego a w przypadku jego braku do Warunków Zabudowy. Dotyczy to między innymi takich aspektów jak geometria dachu, kąt nachylenia połaci dachowych, wysokość budynku lub powierzchnia zabudowy. Wszystkie zmiany nanoszone są kolorem czerwonym na oryginalnym opracowaniu.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami, projektant musi zamieścić w projekcie charakterystykę energetyczną, w której zawarte są obliczenia cieplne, uwzględniające na przykład lokalizację budynku, jego usytuowanie względem stron świata, rodzaj i izolacyjność przegród budowlanych, rodzaj zastosowanego systemu ogrzewania i paliwa oraz analizę użycia odnawialnych źródeł energii. Zdarza się, że przepisy wymagają załączenia dodatkowych dokumentów, przykładowo uzgodnienia prac z konserwatorem zabytków, uzgodnienia wpływu inwestycji na środowisko, czy opinię w sprawie ewentualnej kolizji z urządzeniami melioracyjnymi. Wszystkie te dokumenty zostają załączone przez projektanta do projektu na etapie adaptacji.

Adaptację wykonuje projektant posiadający wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz będący członkiem odpowiedniej Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, bowiem projektant adaptacji przejmuje na siebie ryzyko i odpowiedzialność za cały projekt.

Co wchodzi w skład adaptacji projektu:

1. Projekt zagospodarowania działki sporządzony na mapie do celów projektowych w skali 1:500
2. Analiza lokalnych obciążeń i ewentualne dostosowanie konstrukcji budynku
3. Analiza warunków gruntowo-wodnych i ewentualne dostosowanie fundamentów
4. Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza wykorzystania odnawialnych źródeł energii
5. Kompletowanie dokumentacji dostarczonej przez inwestora
6. Naniesienie zleconych przez inwestora zmian na oryginalnym opracowaniu

Dla inwestorów z powiatu poznańskiego oferujemy również obsługę formalną inwestycji, w ramach której załatwiamy wszelkie formalności urzędowe związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, w tym również Warunki Zabudowy, uzgodnienie zjazdu, warunki techniczne dostawy mediów lub inne dokumenty wymagane prawem.