Dokumenty do projektu

Jakie dokumenty przygotować do projektu budowlanego

1. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku Warunki Zabudowy (Urząd Miasta lub Urząd Gminy – Wydział Architektury/Urbanistyki)

2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 (wykonana przez uprawnionego geodetę, 2szt.)

3. Wypis z rejestru gruntów (Wydział Geodezji Urzędu Miasta lub Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej lub Kartograficznej)

4. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu na działkę z drogi publicznej (po wrysowaniu przez projektanta na mapę do celów projektowych budynku oraz miejsca usytuowania zjazdu; Zarządca Drogi – np. Urząd Miasta/Gminy, Wydział Komunikacji/Dróg))

5. Warunki techniczne przyłączenia mediów (w przypadku zamówienia projektu instalacji)
– energii elektrycznej (lokalny Zakład Energetyczny)
– sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (lokalna Spółka Wodna lub Urząd Gminy)
– sieci gazowej (lokalny Zakład Gazownictwa)

6. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków zgoda na jej wykonanie (jeśli informacja na temat możliwości wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest zawarta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy; Urząd Miasta lub Urząd Gminy)

7. Ocena warunków gruntowo-wodnych (badania geotechniczne) wykonane przez geotechnika

8. Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej (po wykonaniu przez projektanta projektu zagospodarowania działki i zestawienia powierzchni na mapie do celów projektowych; Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe, Wydział Środowiska)

9. Dokumenty wyszczególnione w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy lub innych przepisach szczególnych (np. opinia konserwatora zabytków, uzgodnienie lokalizacji inwestycji ze względu na występowanie melioracji, Ocena Oddziaływania Inwestycji na Środowisko, informacja na temat wpływów eksploatacji górniczej)